Reglement

Er gelden meerdere reglementen; zie hieronder. Elke deelnemer wordt geacht de reglementen te kennen. We adviseren dan ook deze door te lezen voor deelname.

Reglement NK wegwielrennen voor bedrijven

Algemeen deelnemersreglement

Artikel 1: Definities

Organisatie
De Montferland Cyclo, Montferland Ploegentijdrit en SamenOm Toertocht worden georganiseerd door de Stichting Marco Polo Cycling Events (MPCE).

Evenement:
Het evenement op 17 mei bestaat uit een aantal deelevenementen:
• Montferland Toertocht
• SamenOm Toertocht
• Montferland Cyclo,
• Montferland Ploegentijdrit
• Finish Festival
De Montferland Cyclo en Ploegentijdrit zijn onderdeel van het NK Wielrennen voor Bedrijven (NKWB).

De in dit deelnemersreglement beschreven reglement geldt voor alle deelevenementen, behalve het Finish Festival. Specifieke wedstrijdregels worden beschreven in de specifieke secties.

Deelnemer:
Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het Evenement.

Artikel 2: Algemeen

De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan evenementen zoals genoemd onder 1.

Nadat de Deelnemer zich heeft ingeschreven, gaat de Deelnemer akkoord met de inhoud van dit reglement.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk na overleg met en goedkeuring van de Organisatie.

Artikel 3: Medische keuring en gezondheid

Voor deelname aan het Evenement is een medische keuring niet verplicht. Wel adviseert de Organisatie voorafgaand aan het Evenement een Sportmedisch Advies (SMA) te laten uitvoeren

Het dragen van een goedgekeurde valhelm is verplicht.

Bij deelname verklaart de Deelnemer dat hij / zij in goede gezondheid verkeert en fysiek in staat is deel te nemen.

De Deelnemer dient zich ten allen tijden op de hoogte te stellen van de eisen en voorwaarden die aan het materiaal worden gesteld. Zie voor de wielrenreglementen de site van de KNWU.

Artikel 4: Verzekering en aansprakelijkheid Organisatie

De Organisatie heeft een evenementenverzekering met ongevallendekking afgesloten voor alle Deelnemers.

De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.

De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
• Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;
• Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
• Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen;
• (Gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement;
• Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van het Evenement;
• Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat;
• Gevolgschaden en indirecte (bedrijfs-)schade aan de zijde van de Deelnemer
• De organisatie is niet aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie.

Artikel 5: Privacyverklaring

Persoonsgegevens
Per 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Organisatie respecteert de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze vrijwilligers en deelnemers. De volgende gegevens worden van de deelnemers vastgelegd:

• Naam;
• Adres;
• Geboortedatum;
• Email adres;
• Betaalgegevens (IBAN en Bankgegevens);
• Indien deelname aan NKWB: bedrijfsnaam;
• Foto’s en beeldmateriaal;
• Bij bezoek aan onze site(s): IP-adres en cookies.

De Organisatie maakt van alle deelnemers een “deelnemerslijst” en een “uitslagenlijst”. Deze lijst publiceren wij op onze site. Uitsluitend de (bedrijfs-) naam wordt getoond.

Daarnaast deelt de Organisatie uw gegevens met de KNWU jury, de KNWU ledenadministratie en partijen die betrokken zijn bij de inschrijving en uitslagenverwerking.

Media publicaties
Tijdens uw aanwezigheid bij het Evenement kan het voorkomen dat foto- of videoregistraties gemaakt worden. Deze kunnen mogelijkerwijs worden gepubliceerd op website, Facebook, Instagram en/of overige social media. De selectie van de gepubliceerde foto’s zal uitsluitend plaatsvinden op basis van artisticiteit en toegespitst zijn op het functionele doel ervan, namelijk de promotie van het Evenement.
U heeft het recht herkenbare publicatie van deze registraties te weigeren. Bij aanmelding via de website als Deelnemer aan het Evenement wordt u gevraagd de Privacy Policy en de Toestemmingsverklaring te lezen een akkoord te verklaren door middel van een vinkje op het Aanmeldformulier.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op een computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De Organisatie gebruikt (mogelijk) cookies om de Deelnemer meer service te bieden bij het bezoeken van de websites van de Organisatie, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat men ingelogd kan blijven op een website of dat iemands voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. De organisatie kan dankzij cookies zien hoe vaak haar websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet de Deelnemer eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Organisatie persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het Evenement
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
De Deelnemer heeft het recht de Organisatie te verzoeken om inzage in haar persoonsgegevens (tenzij de Organisatie op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om haar gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. De Deelnemer dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien de Deelnemer wenst dat haar gegevens verwijderd worden, zal de Organisatie deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Organisatie hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Organisatie treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt de Organisatie dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat haar veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Organisatie. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Organisatie raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring
van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Organisatie past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van haar Privacyverklaring worden opgenomen. De Organisatie raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Organisatie er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Reglement Montferland Cyclo en ploegentijdrit

Naast het algemene reglement gelden er specifieke spelregels voor de Montferland Cyclo en de Montferland Ploegentijdrit. Beide onderdelen worden verreden onder auspiciën van de KNWU. Dit houdt vooral in dat de KNWU het parcours controleert en goedkeurt en dat de verzekering van de KNWU van toepassing is. Alle deelnemers, ongeacht of je licentiehouder, basislid of niet-licentiehouders bent, is automatisch verzekerd voor ongevallen, invaliditeit en aansprakelijkheid. De niet-licentiehouders zullen eenmalig apart worden verzekerd bij de KNWU. Daarvoor hoeft de deelnemer niets te doen. De kosten worden gedragen door de organisatie!

De jaarlijkse besluiten van de KNWU voorzien niet in een Cyclo. Daarom een aantal spelregels op een rij:
• Er is geen prijzengeld beschikbaar. Slechts eeuwige roem en onsterfelijkheid op het wereldwijde web is de beloning voor een podiumplek. En de kussen van de rondemiss (m/v)
• De keuze voor welke wielerkleding gedragen wordt is geheel aan jezelf. Zolang het maar de toets van algemene burgerlijk fatsoen kan doorstaan, vinden wij het prima.
• Volgauto’s zijn verboden. Het is primair een fietsfeest geen carnavalsoptocht. Als je lek rijdt of ander mechanisch ongemak hebt dan moet je het in eerste instantie zelf oplossen. Wel zal de organisatie zorgen dat je – indien nodig – naar start/finish worden gebracht (inclusief je (kapotte) fiets).
• De enige auto’s en motoren in de koers zijn van de organisatie (die wel 😊) en de jury. Hun primaire taak is het om toe te zien of we allemaal wel de handen aan het stuur houden en niet gebruiken om elkaar het hoofd in te slaan. Dat is namelijk verboden.
• Het rijden in ploegverband is toegestaan. Als je je buurman de overwinning per se niet gunt dan rij je het gat op hem gewoon dicht, al kost je dat een eigen topnotering. Wielrennen is immers ook een tactisch spel.
• Licentiehouders zijn gewend te rijden met hun unieke Prochip. Deze mag op de fiets blijven zitten, maar heeft geen functie. We zorgen voor rugnummers met een bibtagcode om je tijd te registreren.
• Een genderneutraal iemand mag zelf kiezen tot welk geslacht hij/zij wil behoren. Daar blijven we graag buiten.

En specifiek voor de ploegentijdrit gelden de volgende restricties:
Deelname met een tijdritfiets is niet toegestaan. Reden is dat we dan het speelveld wel erg ongelijk maken voor de deelnemers. Het merendeel van de deelnemers zal niet beschikken over een dergelijke fiets. Opzetsturen en dichte wielen zijn wel toegestaan. Een ploeg bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf renners. De tijd van de derde renner is bepalend voor de uitslag.